Zmiany w obszarze funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

2017-10-19

W wyniku przeglądu ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w obszarze funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które ułatwią zakładanie i prowadzenie tych placówek oraz obniżą koszty ich prowadzenia. Zmiany te zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 26 lipca 2017 r. poz. 1428 i wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.

Rozszerzono katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych opiekunów (inne niż gminy jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne) oraz zniesiono wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, a w klubach dziecięcych umożliwiono przybywanie dzieci do 10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby będą placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi – do 30 dzieci.

Stworzona została również możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami oraz obniżenie, na wzór przedszkoli, kosztów związanych z opłatami i podatkami związanymi z nieruchomością oraz innymi opłatami na rzecz budżetu państwa lub budżetu samorządu. Żłobki i kluby dziecięce będą zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości. Jednocześnie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych wprowadzono normy żywieniowe, obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, a także możliwość powołania przez rodziców rady rodziców, która będzie miała możliwość wglądu do pomieszczeń żłobka lub klubu dziecięcego oraz dokumentacji dotyczącej posiłków podawanych dzieciom, a także będzie mogła przedstawić i konsultować propozycje dotyczące zajęć.

 

 

 

Skip to content