O programie

Projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” został wprowadzony przez Samorząd Województwa Śląskiego we wrześniu 2014 roku. Od maja 2015 roku dokument obowiązuje na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 jako program wojewódzki. W dniu 16 grudnia 2019 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr VI/16/10/2019 w sprawie aktualizacji Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem programu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez:

  • promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju,
  • zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
  • zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu,
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

oraz

  • wspieranie dostępu rodzin do dóbr i usług.

Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” jest zgodny z zapisami zamieszczonymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz zaktualizowanej w 2015 roku Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Zapraszamy do zapoznania się z treścią w/w dokumentu – Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Zniżki oferowane w ramach programu rodzinom wielodzietnym zamieszkującym w województwie śląskim przez instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego udzielane są na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny). Do programu systematycznie zapraszani są nowi partnerzy – przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Warto wspomnieć, że oprócz zniżek udzielanych w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, rodziny wielodzietne mogą skorzystać z ulg oferowanych przez partnerów karty ogólnopolskiej. Wykaz partnerów znajduje się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Aby uzyskać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy odpowiadającej miejscu zamieszkania. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Wzór ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny:

Skip to content