Wciąż trwa nabór do konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”

2017-09-11

Przypominamy, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku uchwałą nr 1553/208/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nowy konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2017”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminna/ powiatowa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – osoby wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” trwa od dnia ogłoszenia do 15 września 2017 r.  Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706, na stronie internetowej ROPS lub pod adresem: https://slaskiedlarodziny.pl/2017/08/03/zapraszamy-do-udzialu-w-nowym-konkursie-przyjaciel-rodziny-2017-2/

Zachęcamy uprawnione podmioty do składania wniosków w konkursie.

Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”

Wniosek

Skip to content