Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

2017-06-09

Czy znasz seniora aktywnie angażującego się w pomoc na rzecz innych? A może takiego, który jest liderem w swojej społeczności?

Jeśli tak to zgłoś go w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Jego głównym celem jest wyróżnienie dwóch osób starszych – Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.  Laureaci konkursu uzyskają prawo do używania tytułu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i/lub nagrody.

Kandydata do udziału w konkursie, po uprzednim uzyskaniu jego zgody, mogą zgłaszać:

  • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  • gminne rady seniorów działające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym,
  • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie),
  • inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich posiadające status prawny).

Aby zgłosić kandydata należy uzupełnić załączony poniżej wniosek o przyznanie wyróżnienia. Kompletny wniosek (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2017 r. opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10, I piętro, pok. 212, czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na ww. adres. Dodatkowo treść wniosku prosimy przesłać również w wersji edytowalnej na adres mailowy: oszewczyk@rops-katowice.pl. jednak przekazanie go w tej formie nie jest obowiązkowe i równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Zasady związane z przebiegiem konkursu i jego warunki dostępne są w Regulaminie. Bliższe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (koordynator konkursu) pod numerem telefonu 32 730 68 96.

Do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu „Ambasador /Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”
  2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia w konkursie „Ambasador / Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

 

Skip to content