pranie grafika ozdobna


Nowi partnerzy programu

Informujemy, że do Programu pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” dołączyli kolejni przedsiębiorcy:

 • Szkolak 3 s.c. Bogumiłą Salamon-Polok, Paweł Polok w Rybniku, który zaproponował 10% rabatu przy zakupach powyżej 100 zł w sklepie papierniczym Szkolak 3 w Rybniku przy ul. Kościelnej 5,

oraz

 • „Zbójnicki Szlak” Leszek Młodzianowski w Żywcu, który zaoferował:

1) 15% zniżki na zakupy w góralskim sklepie Parzenica www.parzenica.com.pl (zniżka dotyczy zakupu pamiątek regionalnych w stacjonarnym sklepie działającym przy Żywieckim Centrum Turystyki i Kultury oraz Żywieckiej Informacji Turystycznej),
2) 15% zniżki na wycieczki w regionie Beskidów organizowane przez Żywieckie Centrum Turystyki i Kultury www.zywiec.turystyka.pl,
3) 25% zniżki na usługi licencjonowanego przewodnika beskidzkiego w regionie Beskidów www.karpackigazda.pl,
4) 15% zniżki na występ naszej kapeli góralskiej Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl,
5) 15% zniżki na wypożyczalnię strojów góralskich www.strojegoralskie.pl

Serdecznie dziękujemy Partnerom za zaangażowanie. Chętne firmy/instytucje zapraszamy do współpracy oraz kontakt pod numerem telefonu: 32 730 68 82.

Zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”, która organizowana jest w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny pn. „Rodzina źródłem miłości”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).  Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z perspektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 19 maja b.r. wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Załączniki:

Program konferencji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA – LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

 

Śląskie dla rodziny w 2016 roku

W ubiegłym roku do programu „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” włączyło się 19 nowych partnerów. Mieszkańcy naszego regionu i tak najchętniej wykorzystywali zniżki w obiektach prowadzonych przez Województwo Śląskie.

Najwięcej osób skorzystało z ulg oferowanych przez Koleje Śląskie (17 808), Śląski Ogród Zoologiczny (15 490), Śląskie Wesołe Miasteczko (15 tys.), Muzeum Zamkowe w Pszczynie (2215) oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie (1985).

„Cieszy nas, że mieszkańcy tak chętnie wybierają z tej oferty propozycje przygotowane przez instytucje marszałkowskie. Dzięki takim inicjatywom jak Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w wielu rozmaitych płaszczyznach mieszkańcy regionu mogą odczuć realne wsparcie” – przekonuje marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Wśród cieszących się największą popularnością partnerów programu znalazł się również Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie (942 os.). Ten trend pokazuje także, jak silnie mieszkańcy regionu związani są z ofertą spędzania czasu wolnego w Parku Śląskim i korzystania z licznych atrakcji znajdujących się w jego obrębie.

Ze względu na obszar działań partnerów Karty Dużej Rodziny – największym zainteresowaniem cieszyły się oferty związane z edukacją (38,7 proc.), transportem (31,4 proc.) oraz rekreacją (26,5 proc.).

Program w obecnej formule przyjęto w maju 2015 roku uchwałą sejmiku. Jednak działania na rzecz wsparcia rodzin rozpoczęto już 2014 roku. Od 2014 roku podpisano porozumienie z 60 partnerami. Mają prawo do posługiwania się znakiem programu oraz materiałami promocyjnymi. W 2016 roku do gmin zgłosiło się 6855 rodzin z prośbą o wydanie kart. Prawie 25 proc. z nich trafiło do mieszkańców gmin wiejskich województwa. Wśród miast, w których wydano największą liczbę kart, znajdują się Katowice, Bielsko-Biała i Gliwice.

Wsparcie dla rodzin

Nawet 120 mln zł na wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ogłoszono „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok  2017”.

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „ Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu.

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia Programu do właściwych terytorialnie wojewodów. Szczegóły w ogłoszeniu.

Z danych na koniec grudnia 2016 r. wynika że gminy zatrudniały 3905 asystentów, a powiaty 1643 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Powołanie asystentów rodziny jest zadaniem własnym gminy. W latach 2012 – 2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 2015 roku stało się zadaniem obligatoryjnym.

Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.  Liczba rodzin będąca pod opieką asystenta rodziny winna być uzależniona od problemów w rodzinach oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego asystenta rodziny. Jak wynika z danych, przeciętnie na jednego asystenta rodziny w 2016 r. przypadało 9 rodzin.

Asystentowi rodziny, zgodnie z ustawą „Za życiem”, przypisana została funkcja koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia  kobiety w ciąży oraz jej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiety w ciąży powikłanej lub kobiety rodzącej dziecko, u którego zdiagnozowano w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. To ważne z punktu widzenia profilaktyki społecznej i pomocy rodzinie nowe zadanie czyni z asystenta rodziny ważne ogniwo w systemie powszechnego wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci.

Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą –  rodziny  fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym  pieczę  zastępczą  w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

W 2016 r. pod opieką 1643 koordynatorów znalazło się 27 150 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie formy rodzinnej pieczy zastępczej są obowiązkowo objęte, na ich wniosek, opieką koordynatora.

Kolejni partnerzy programu

Do Programu „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” dołączyli kolejni partnerzy:

– Centrum Języków Obcych w Skoczowie, które zaoferowało 10% zniżki na opłatę miesięczną za zajęcia językowe (w grupach) dla pierwszej osoby z danej rodziny oraz 15% zniżki dla każdej kolejnej,

oraz

– Kancelaria Usług Prawnych Lex Service Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, która zaproponowała darmowe porady prawne w każdy poniedziałek od godziny 10:00 do godziny 18:00.

Firmom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Jednocześnie zachęcamy kolejne firmy/instytucje do zaoferowania rodzinom wielodzietnym zniżek lub dodatkowych uprawnień. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
wszystkim rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju  i radości.

Chwil przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Niech te Święta będą dla wszystkich czasem odpoczynku i serdecznych spotkań w gronie najbliższych i przyjaciół.

Nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny

1600 firm i instytucji oferujących zniżki, 100 nowych partnerów, ponad 1,74 członków rodzin wielodzietnych objętych wparciem – to najnowszy bilans Karty Dużej Rodziny. Do programu dołączyła m.in. sieć sklepów Lidl.

Lidl w okresie od 3 do 30 kwietnia we wszystkich sklepach w Polsce będzie oferować 10% zniżki na świeże owoce, warzywa, bakalie oraz mąki. Warunki promocji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny znajdują się w regulaminie na stronie  www.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w kwietniu specjalną ofertę dla beneficjentów Karty Dużej Rodziny przygotowała firma Lidl Polska – dzięki tej promocji członkowie dużych rodzin taniej mogą nabyć, we wszystkich sklepach Lidl w Polsce, szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci, świeże warzywa oraz owoce. Liczę, że ta współpraca nabierze stałego charakteru, a zniżki dla dużych rodzin będą jeszcze bardziej atrakcyjne” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” od stycznia 2017 r., odkąd zajmuje się pozyskiwaniem partnerów Karty Dużej Rodziny, zawarł umowy z prawie 100 partnerami o zasięgu lokalnym. Obecnie trwają negocjacje ze 100 nowymi podmiotami.

Wśród pozyskanych przez Związek partnerów jest firma Skanet z województwa małopolskiego, która oferuje rodzinom wielodzietnym 15% zniżki na dostawę Internetu oraz 50% zniżki na instalację Internetu. Przychodnia Fontes-med z województwa kujawsko-pomorskiego oferuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny 15% zniżki na wszystkie usługi, a więc wizyty lekarskie, badania, zabiegi i rehabilitację. Dzięki ofercie Bingo Group działającej w województwie łódzkim rodziny wielodzietne otrzymają 20% zniżki na kursy językowe. To tylko wybrane przykłady ofert nowych partnerów.

Do tej pory wydano 1,74 mln Kart dla 373 tys. rodzin wielodzietnych. Najwięcej przyznano w województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim. Miesięcznie średnio składanych jest ok. 5 tys. wniosków o przyznanie Karty. Zniżki oferuje ok. 1600 firm i instytucji.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na stronie rodzina.gov.pl

Program „Rodzina 500+” ma już rok

Lepsza jakość życia rodzin, mniejsze ubóstwo wśród dzieci, mniej osób korzystających z pomocy społecznej, czy wreszcie wzrost urodzeń – to tylko niektóre skutki „Rodzina 500+”. Program ma już rok. 

Rok 500+ w liczbach

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca lutego 2017 roku objęto już ponad 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,57 mln rodzin trafiło prawie 21 mld zł.

W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 49 proc., a w miejsko – wiejskich 58%.

Najwięcej dzieci objętych wsparciem jest na Mazowszu (prawie 554 tys.), Śląsku (ponad 383,8 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 379,6 tys.).

Polacy o 500+

Większość Polaków popiera program „Rodzina 500+” – w sumie 77% – jak wynika z badania CBOS opublikowanego w marcu 2017 r.

Ponad połowa badanych (52%) dobrze (w tym co dziesiąty – bardzo dobrze) ocenia politykę państwa wobec rodziny. To znacząca zmiana w porównaniu z poprzednimi badaniami, w których działania państwa wobec rodziny oceniane były jako dostateczne lub nawet niedostateczne.

Badani najczęściej zauważają pozytywny wpływ programu „Rodzina 500 plus” na budżety gospodarstw domowych z dziećmi. Wśród obserwowanych skutków programu można wymienić także poprawę relacji małżeńskich i rodzinnych (15%) oraz spędzanie większej ilości czasu z dziećmi (14% wskazań). Blisko co dziesiąty badany deklaruje, że zna osobiście kogoś, kto zdecydował się lub przyspieszył decyzję o pierwszym lub kolejnym dziecku ze względu na program.

Społeczne skutki 500+

Program przyniósł też zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin. Odnotowujemy coraz mniej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania – w stosunku do roku poprzedniego to 10-procentowy spadek. Chodzi o zasiłki okresowe, celowe, o dożywanie dzieci. Dzięki programowi ubóstwo ogółem zmalało o 48 proc., a ubóstwo skrajne aż o 98 proc.

W 2016 roku urodziło się o ponad 16 tys. dzieci więcej, niż w roku 2015. W tym roku wzrost liczby urodzeń powinien być jeszcze wyższy – nawet o 25 – 35 tys. Bardzo prawdopodobne, że jednym z elementów, który wpływa na wzrost urodzeń jest program „Rodzina 500+”.

Nie sprawdziły się obawy krytyków programu – nie ma mowy ani o marnotrawieniu pieniędzy przez rodziny, ani o dezaktywizacyjnym jego wpływie na rynek pracy.

Wpływ na gospodarkę

Zauważalny jest wzrost konsumpcji związany z lepszą sytuacją finansową rodzin. Podniósł się standard życia rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, pozwalając rodzinom żyć w poczuciu większego bezpieczeństwa finansowego.

Z badań Finansowy Barometr ING wynika, że dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież (31%), obuwie (29%) a także wyjechać na rodzinne wakacje (22%). Ważnym elementem jest edukacja: 22% badanych wydało środki na książki i pomoce naukowe, a 20% na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Aż 17 % badanych sfinansowało dzięki programowi wycieczki i wyjazdy szkolne dla dzieci.

Z badania wynika, że 21% osób otrzymujących środki z programu 500+ zaczęło po raz pierwszy oszczędzać, a kolejne 36% odkłada teraz więcej niż wcześniej. W sumie, tylko 32% beneficjentów programu przyznaje, że wydaje wszystkie środki z 500+ na bieżąco.

Duża zmianę zauważają także samorządy. Od wprowadzenia programu w ubiegłym roku sytuacja gospodarcza na rynkach lokalnych widocznie się poprawiła.

Co dalej z „Rodzina 500+”?

Program jest na bieżąco monitorowany. We współpracy z Urzędami Wojewódzkimi przeprowadzono szczegółowy przegląd programu w regionach. Na podstawie jego wyników zostaną zaproponowane ewentualne zmiany. Pewne jest, że fundamenty „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian: świadczenie powszechne 500 zł przyznawane na drugie i kolejne dzieci bez kryterium dochodowego do ukończenia przez nie 18 lat.

Program „Rodzina 500+” był oczekiwany przez Polaków i jest doceniany nie tylko w naszym kraju. Europejska Konfederacja Dużych Rodzin oraz jury „Walczący o Rodzinę” przyznało nam nagrody w uznaniu za działania na rzecz rodzin – dodała minister Rafalska.

Kolejni partnerzy programu

Do Programu „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” dołączyli kolejni partnerzy:

– Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Molik w Tychach, która zaoferowała 20% rabatu na wszystkie swoje usługi,

oraz

– DIWA Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, która zaproponowała każdorazowo 10% rabatu przy dokonywaniu zakupów produktów detalicznych w sklepie „Intermarche” w Piekarach Śląskich.

Firmom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Jednocześnie zachęcamy kolejne firmy/instytucje do zaoferowania rodzinom wielodzietnym zniżek lub dodatkowych uprawnień. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Nowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu

Zmodernizowane Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu to teraz największy w województwie śląskim ośrodek szpitalnego oraz ambulatoryjnego leczenia dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi.

Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży powstało na bazie funkcjonujących do tej pory w Centrum Pediatrii w Sosnowcu poradni oraz oddziałów psychiatrycznych. Budynek rozbudowano, wyposażono go też w nowe funkcje. W skład Centrum Psychiatrii wchodzi powiększony Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, z wyodrębnionym pododdziałem terapii zaburzeń emocjonalnych i odżywiania, Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, a także Poradnia Zdrowia Psychicznego.

„Ideą naszej placówki nie jest wyłącznie leczenie szpitalne” – zaznaczyła prof. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. „Chcemy wpisywać się w światowy trend zmian w psychiatrii, zgodnie z którym ciężar leczenia przesuwa się z leczenia szpitalnego na środowiskowe. Dążymy do tego, by coraz więcej pacjentów korzystało z pobytów dziennych, porad ambulatoryjnych oraz psychoterapii, jak również mogło być leczonych w swoim rodzinnym środowisku” – dodała.

„W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego dziękuję wszystkim, którzy stoją za tą inwestycją. To bardzo ważne i potrzebne przedsięwzięcie dla naszego województwa. Otwartemu Centrum życzę zwiększonego kontraktu i bezpieczeństwa finansowego” – powiedziała wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

W Centrum Psychiatrii leczeni są pacjenci z wszystkimi jednostkami chorobowymi występującymi u dzieci i młodzieży, z wyjątkiem terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, którą zajmują się inne, przeznaczone do tego placówki. Do Centrum trafiają pacjenci cierpiący na zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), schizofrenię, depresję, manię oraz zaburzenia neurorozwojowe.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 mln zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który przekazał na ten cel 2,5 mln zł. W ramach tej kwoty rozbudowano część szpitalną i terapeutyczną – powiększono Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci wzbogaciła się o dodatkowy gabinet. Oddział Dzienny zyskał nowe komfortowe pomieszczenia przeznaczone do terapii.

X Metropolitalne Święto Rodziny

Tegoroczne jubileuszowe X Metropolitalne Święto Rodziny odbywać się będzie pod hasłem „Rodzina źródłem miłości”.
„Rodzina jest wspólnotą, gdzie uczymy się miłości, która jest źródłem, a więc miejscem niewyczerpanych inspiracji i wzorów, jak miłość czerpać i przekazywać. W rodzinie uczymy się także miłości społecznej, a więc i odpowiedzialności za drugiego człowieka i wspólnoty, które tworzymy w gminach, miastach i całym województwie – stąd tak duże zaangażowanie samorządów każdego szczebla w to wydarzenie i promowanie postaw prorodzinnych” – powiedział arcybiskup Wiktor Skworc otwierając konferencję inaugurującą działania organizacyjne X Metropolitalnego Święta Rodziny.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, w tym Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, miasta, które koordynuje wydarzenie, Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, a także przedstawiciele instytucji kultury, organizacji społecznych i mediów, którzy zaangażowali się w organizację MŚR.

„Celem tego święta jest promowanie rodziny i jego wartości, które leżą także u podstaw tworzenia wspólnot samorządowych. Tematyka tegorocznego święta jest szczególnie istotna, gdyż podkreśla więzy emocjonalne, które tworzą się w rodzinie, a dzięki temu tworzą więzi społeczne. W rodzinach uczymy się dialogu, wsłuchiwania się w racje innych, a także rozwiązywania konfliktów – dlatego promocja rodziny jest tak cenna” – powiedziała Urszula Koszutska, radna wojewódzka, która reprezentowała Sejmik i Zarząd Województwa.

Radna zapowiedziała także zaangażowanie się zarówno Sejmiku Województwa Śląskiego, jak i Zarządu Województwa w organizację wydarzeń i promowanie wartości rodziny. Udział w organizacji wydarzeń zapowiedziało podczas konferencji m.in. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Partnerem święta jest także Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Tegoroczna edycja MŚR rozpocznie się 20 maja koncertem w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, dzień później w katowickiej katedrze o godzinie 12.00 odbędzie się liturgiczna inauguracja wydarzenia w formie dziękczynienia za jubileusze małżeńskie. W niedzielę 29 maja odbędzie się pielgrzymka mężów i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, zaś 4 czerwca nastąpi zakończenie wydarzenia wykonaniem oratorium „Sanctus Adalbetrtus” Henryka Mikołaja Góreckiego w NOSPR w Katowicach.

Wzrosły minimalne emerytury

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu.

Wszystkie świadczenia zostaną też zwaloryzowane. Minimalna gwarantowana podwyżka wyniesie 10 zł.

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zawarta w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej prognoza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. kształtowała się na poziomie 99,5% (deflacja na poziomie 0,5%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. prognozowano na 4,1%. W efekcie wskaźnik waloryzacji w 2017 r. miał osiągnąć poziom ok. 100,73%.

Rzeczywistość okazała się inna, niż prognozowano. Według danych, ogłoszonych przez GUS, do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2017 r. został przyjęty średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r., na poziomie 99,6% (deflacja na poziomie 0,4%).  Ponieważ realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 4,2%, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. wynosi 100,44%.

– Rząd zdecydował się na mieszany model waloryzacji, tzw. kwotowo-procentowy, ponieważ  podwyżka wynikająca jedynie ze wskaźników ekonomicznych byłaby bardzo niewielka, praktycznie nieodczuwalna w budżetach emerytów – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Z kolei z minimalnej gwarantowanej podwyżki skorzysta przeszło 2 mln osób pobierających świadczenia z ZUS i prawie wszyscy rolnicy, bo aż 1,1 mln osób ubezpieczonych w KRUS.

W związku z uzyskaniem niższego wskaźnika waloryzacji, niż zakładano, większa grupa świadczeniobiorców została objęta gwarantowaną minimalną podwyżką waloryzacji, gdyż dotyczy ona świadczeń wypłacanych w wysokości do 2272,73 zł. Liczba świadczeniobiorców z FUS objętych gwarantowaną podwyżka świadczeń (minimalnego i 10 zł) wzrośnie z ok. 2,1 mln do 5,2 mln osób.

Wzrastają też minimalne renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł miesięcznie. Renty socjalne zaś z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł miesięcznie. Świadczenie przedemerytalne wzrasta do 1040 zł.

Rosną także świadczenia pochodne, wypłacane osobom spełniającym specjalne warunki.

Międzynarodowa konferencja pt.: „W trosce o współczesną rodzinę… – konteksty pedagogiczne i prawne”.

W dniach 2- 3 marca 2017 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Cieplaka 1c (Audytorium D) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „W trosce o współczesną rodzinę … – konteksty pedagogiczne i prawne”.

Konferencja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Diecezję Sosnowiecką. Celem spotkania jest przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnej rodziny i troski o tę instytucję w dwóch perspektywach – pedagogicznej i prawnej.

Perspektywa pedagogiczna pozwoli zaprezentować stan wiedzy i najnowszych badań nad rodziną. Na tej płaszczyźnie poruszone zostaną kwestie przemiany kształtu rodziny i jej mozaikowości, dysfunkcji rodziny, problemy i zagrożenia z którymi musi się zmierzyć.

Druga płaszczyzna badawcza poświęcona będzie aspektom prawnym przedstawiającym instytucje rodziny w świetle współczesnej doktryny prawnej prawa polskiego i międzynarodowego.

Szczegóły i zapisy na stronie konferencji : www.wsb.edu.pl/rodzina lub pod nr tel. 32 295 93 42.

Wyniki konkursu MALUCH+ 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 151 mln zł. Dzięki temu powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc opieki, a prawie 43 tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

Tegoroczny Program „MALUCH plus“ składał się z czterech modułów. Moduł pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Trzeci moduł skierowany został do uczelni, które mogły tak, jak gminy, pozyskać środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Nowością był moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko – jak dotychczas – do funkcjonowania miejsc. Od początku funkcjonowania programu, czyli od 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na wsparcie rozwoju miejsc opieki nad najmłodszymi ponad 774,4 mln zł.

Szczegóły zamieszczono pod linkiem: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8594,wyniki-konkursu-maluch-2017.html

„Książnica Polska” Sp. z o.o. kolejnym partnerem Programu

Do Programu „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” dołączył nowy partner – Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Sp. z o.o., który zaoferował 10% zniżki na podręczniki szkolne oraz 15% zniżki na pozostałe artykuły szkolne i wszystkie pozostałe w księgarni VICTORIA w Zabrzu.

Partnerowi serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Jednocześnie zachęcamy kolejne firmy/instytucje do zaoferowania rodzinom wielodzietnym zniżek lub dodatkowych uprawnień. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Wybrano partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny

Organizacja pozarządowa Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” została wybrana w konkursie przez ministerstwo rodziny na partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny (KDR). Ma to przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w MRPiPS 24 stycznia, przez minister Elżbietę Rafalską i prezes Związku Dużych Rodzin Joannę Krupską.

Na konieczność zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny wskazywała Najwyższa Izba Kontroli. Podkreślono ograniczoną skuteczność Karty ze względu na brak firm odpowiadających potrzebom rodzin wielodzietnych i małe zróżnicowanie terytorialne partnerów. Dostęp do zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest zróżnicowany w skali kraju. Szczególnie brakuje podmiotów oferujących produkty i usługi pochłaniających większość budżetu domowego, czyli firm z branży żywności, odzieży i obuwia, edukacji i zdrowia.

Charakterystyczna jest koncentracja partnerów Karty Dużej Rodziny w większych miastach i niska dostępność w małych miejscowościach i na wsi. To powoduje, że część jej użytkowników ma ograniczoną możliwość korzystania z niej. Chcemy to zmienić. Karta Dużej Rodziny musi realnie odpowiadać na potrzeby rodzin wielodzietnych. Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodziny mogą częściej korzystać z Karty. Teraz musimy zadbać o różnorodność partnerów Karty oraz ich większą dostępność dla rodzin – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dotychczas pozyskiwaniem firm do Karty Dużej Rodziny zajmowały się urzędy wojewódzkie. Pozyskały one ponad 1,6 tys. partnerów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym. Najwięcej umów zawarto w województwie mazowieckim, małopolskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim.

Pogotowie „Niebieska Linia” czynne całodobowo

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nimi telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej. Prowadzi także konsultacje dla specjalistów – osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełna informacja o ofercie

 

Program pn. „Śląskie dla rodziny- Karta Dużej Rodziny” ma kolejnych partnerów

Informujemy, że w ostatnim kwartale 2016 roku w gronie partnerów Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” znaleźli się:

 • „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bytomiu
 • Vision Optical TM Tomasz Muszczak w Sosnowcu
 • MALWA-SOL Sp. z o.o. w Katowicach
 • Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. w Tychach
 • Spółdzielnia Socjalna MINERWA w Wieprzu
 • Salon Optyczny Nasze Okulary w Bytomiu
 • Ostrowska Danuta Kino CZAR w Wodzisławiu Śląskim
 • Gabinet Stomatologiczny DREAM DENT w Chorzowie
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Agathum Monika Strach w Częstochowie
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice o/Pyrzowice

Szczegółowe informacje o zniżkach oferowanych przez powyższych partnerów można znaleźć na stronie głównej programu www.slaskiedlarodziny.pl w zakładce Wyszukiwarka zniżek

Nowopozyskanym Partnerom serdecznie dziękujemy za podjęcie współpracy. Jednocześnie zachęcamy kolejne podmioty prywatne/instytucje do zaangażowania się w w/w inicjatywę. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Nowe otwarcie Karty Dużej Rodziny

Lepsze pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny, zwiększenie liczby firm w programie – zarówno dużych jak i lokalnych, ułatwienie korzystania z Karty w mniejszych miejscowościach i na wsi – te zmiany czekają program Karta Dużej Rodziny w przyszłym roku.

Ministerstwo Rodziny ogłosiło konkurs na pozyskanie partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny. Szczegóły o konkursie zamieszczono pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wylonienie-organizacji-pozyskujacej-partnerow-karty-duzej-rodziny/

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz rodzin wielodzietnych.

Kartę Dużej Rodziny ma już 1,7 mln osób. W programie uczestniczy około 1,5 tys. firm i instytucji, oferujących zniżki w prawie 13 tys. miejsc w całej Polsce. Baza partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna jest pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

Planowane jest uruchomienie specjalnej aplikacji mobilnej „KDR na smartfonie”, dzięki której, aby skorzystać ze zniżki wystarczy pokazać kartę w telefonie. Karta plastikowa nie będzie już niezbędna. Dodatkowo, dzięki funkcji geolokalizacji posiadacz karty będzie mógł łatwo i szybko sprawdzić w telefonie, gdzie w pobliżu może skorzystać ze zniżek oraz zapoznać się z ofertą partnerów Karty Dużej Rodziny.