pranie grafika ozdobna


Nowi Partnerzy Programu

Informujemy, że w ostatnim czasie w gronie partnerów Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” znaleźli się:

 • Zakłady Mięsne Berger Irena i Bonifacy Berger Spóła Jawna w Rydyłtowach,
 • Szkoła Języka Angielskiego DOT Barbara Kasztura w Gliwicach,
 • Payroll Power s.c. Anna Bielińska-Piechota Piotr Piechota w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe informacje o zniżkach oferowanych przez powyższych partnerów można znaleźć na stronie głównej programu www.slaskiedlarodziny.pl w zakładce Wyszukiwarka zniżek

Nowopozyskanym Partnerom serdecznie dziękujemy za podjęcie współpracy. Jednocześnie zachęcamy kolejne podmioty prywatne/instytucje do zaangażowania się w w/w inicjatywę. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Zaproszenie do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018.

Oferty mogą składać podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zasady składania ofert:

 1. Oferty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Nie należy wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w następujących terminach:
 • moduł 1a i 1b – do 24 listopada 2017 r.
 • moduł 2 – do  17 listopada 2017 r.
 • moduł 3 – do  17 listopada 2017 r.
 • moduł 4 – do  17 listopada 2017 r.

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2018”.

       UWAGA!

 • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  /SUW2/urzad  wpisując w temacie odpowiednio:
 • dla modułu 1 a – „Oferta MALUCH + 2018 – moduł 1 a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 1 b – Oferta MALUCH + 2018 – moduł 1 b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”’;
 • dla modułu 2Oferta MALUCH + 2018 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 3„Oferta MALUCH + 2018 – moduł 3 – nazwa_gminy skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 4 – „Oferta MALUCH + 2018 – moduł 4 – nazwa_gminy – skrócona_ nazwa_ podmiotu_ którego_dotyczy_oferta”.
 1. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi.

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/.

 1. Do składanej oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Pełny wykaz załączników dla każdego z modułów wraz ze wzorami dokumentów (tj. programu inwestycji, kalkulacji kosztów/wydatków, oświadczenia o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, oświadczenia o VAT oraz oświadczenia o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r.) dostępne są do pobrania pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/program-maluch-2018

 

Kontakt:

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:

Magdalena Kiełbicka – tel. 32 20 77 171

Bożena Żur – tel. 32 20 77 146

Krzysztof Rochowski – tel. 32 20 77 188

UWAGA:

 1. Na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi/ znajdują się pytania i odpowiedzi do programu Maluch + 2018, sposób poprawnego wypełnienia ofert konkursowych a także przykłady wypełnionych ofert.
 2. W module 3 i 4 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu „Maluch +” 2018.

Warunkiem rozliczenia projektu będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców.

Rada Ministrów przyjęła tzw. pakiet alimentacyjny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów. Stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, przyjętym przez rząd w 2017 r.

Ściągalność alimentów systematycznie wzrasta, czego przykładem jest poprawa egzekucji należności na rzecz budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wzrosła ona z niecałych 13 proc. w 2015 r. do 24,9 proc. w  2017 r. (dzięki m.in. nowelizacji Kodeksu karnego z 2017 r.). Konieczne jest jednak wprowadzenie kolejnych zmian, bo kwota niewyegzekwowanych zobowiązań dłużników alimentacyjnych – tylko biorąc pod uwagę zobowiązania wobec Skarbu Państwa powstałe z tytułu świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w zastępstwie niepłaconych alimentów – nadal znacznie przekracza 10 mld zł.

Ponadto, zaproponowano zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zwiększenia sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego (np. nie udzielił komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio komornikowi, dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy).

Projekt przewiduje również wprowadzenie odpowiedzialności materialnej
– w postaci grzywny – pracodawców zatrudniających „na czarno” pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi. Należy podkreślić, że ww. kara grzywny będzie dotyczyła tylko nieuczciwych pracodawców, zatrudniających dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacających wynagrodzenia tymże dłużnikom „pod stołem”. Rozwiązanie to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Zgodnie z projektem, umożliwiono organom egzekucyjnym także prowadzenie egzekucji z  otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych –  do 50 proc. tych diet.

Dodatkowo, projekt zakłada podniesienie, od 1 października 2019 r., kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Program „Maluch +” 2019 ruszy w listopadzie

Już od listopada samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze z programu „Maluch +”. W zależności od modułu, program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (również uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Na program wspierający rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi rząd przeznaczy w 2019 r. 450 mln zł. Zwiększy się dofinansowanie dla samorządów, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca opieki – z 20 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększy się też kwota dofinansowania dla samorządów, w których działają już instytucie opieki nad maluchami – z 20 tys. zł do 22 tys. zł.

W tym roku w całym kraju w ramach programu „Maluch +” ma powstać ok. 24 tys. miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie w kraju działa 4 729 instytucji dla maluchów oferujących 134,9 tys. miejsc opieki. W porównaniu z rokiem 2015 liczba miejsc dla maluchów jest więcej o 70% niż w roku 2015. Łącznie opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna objętych jest ok. 17,8% dzieci od 1. do 3. roku życia (uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik użłobkowienia wynosi 18,9%).

Nagrody w konkursach z obszaru polityki prorodzinnej rozdane

W dniu 8 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursach z obszaru polityki prorodzinnej. Celem wydarzenia było promowanie osób zasłużonych dla regionalnej polityki rodzinnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wdrażają najbardziej wartościowe rozwiązania na rzecz rodziny w naszym województwie. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego nagrody wręczała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, zaś Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego zaprezentowały założenia konkursów „Gmina przyjazna rodzinie” i „Przyjaciel rodziny”. Organizowana gala stała się również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat współczesnej rodziny i zachodzących w niej przemian. Wykład na ten temat wygłosił prof. dr hab. Marek S. Szczepański.

Tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018” oraz nagrody tj. pamiątkowe statuetki i tabliczki otrzymały:

 • Miasto Sosnowiec za inicjatywę pt. Sosnowiec – grunt to rodzina (I miejsce);
 • Gmina Pawłowice za inicjatywę pt. Rodzinne Pawłowice (II miejsce);
 • Miasto Chorzów za inicjatywę pt. Chorzów rodzinę wprawia w ruch – rodzina Chorzów wprawia w ruch (III miejsce).

Z kolei tytuł „Przyjaciela rodziny 2018” oraz nagrody finansowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali:

 • Pani Małgorzata Mańka-Szulik – zgłoszona przez Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM w Zabrzu – za inicjatywę Wieloaspektowość działań na rzecz rodzin zabrzańskich;
 • Siostra Anna Bałchan SMI – zgłoszona przez Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach – za inicjatywę Organizowanie i edukacja z zakresu form kompleksowego wsparcia, które ma na celu rozwój oraz pomoc w kryzysie całemu systemowi rodzinnemu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz dzieci;
 • Pani Lidia Zeller – zgłoszona przez Miasto Częstochowa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach – za inicjatywę Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, Poradnia dla rodziny, rozwój asystentury/ Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny;
 • Pani Kazimiera Dobosz – zgłoszona przez Miasto Gliwice – za inicjatywę Specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa jako wsparcie dla małoletnich matek z dziećmi;
 • Pani Teresa Gabryś – zgłoszona przez Miasto Rybnik – za inicjatywę Wspieranie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc dzieciom.

Podczas wydarzenia przedstawiciele zwycięskich samorządów przedstawili osiągnięcia w działaniach prowadzonych na rzecz rodzin. Galę uświetnił występ artystyczny Pani Danuty Chyckiej.

Inicjatywy laureatów obu konkursów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Wolne miejsca na galę wręczenia nagród w konkursach z polityki prorodzinnej

Informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na galę wręczenia nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2018” i „Przyjaciel rodziny 2018”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 8 października 2018 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).

Celem spotkania jest promowanie osób zasłużonych dla regionalnej polityki rodzinnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wdrażają najbardziej wartościowe rozwiązania na rzecz rodziny w naszym województwie. Organizowana gala będzie również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat współczesnej rodziny i zachodzących w niej przemian. Skierowana jest do m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 03 października b.r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://ois.rops-katowice.pl/badania/index.php?sid=11424&lang=pl . Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Program gali ROPS

Konkursy „Gmina przyjazna rodzinie” i „Przyjaciel rodziny” rozstrzygnięte

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września b.r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2211/288/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • I miejsce – Miasto Sosnowiec za inicjatywę pt. Sosnowiec – grunt to rodzina
 • II miejsce – Gmina Pawłowice za inicjatywę pt. Rodzinne Pawłowice
 • III miejsce – Miasto Chorzów za inicjatywę pt. Chorzów rodzinę wprawia w ruch – rodzina Chorzów wprawia w ruch

Do powyższego konkursu aplikowało 15 gmin. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018”.

W tym samym dniu Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2212/288/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel rodziny 2018” i wyłonił następujących laureatów:

 • Pani Małgorzata Mańka-Szulik – zgłoszona przez Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM w Zabrzu – za inicjatywę Wieloaspektowość działań na rzecz rodzin zabrzańskich
 • Siostra Anna Bałchan SMI – zgłoszona przez Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach – za inicjatywę Organizowanie i edukacja z zakresu form kompleksowego wsparcia, które ma na celu rozwój oraz pomoc w kryzysie całemu systemowi rodzinnemu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz dzieci
 • Pani Lidia Zeller – zgłoszona przez Miasto Częstochowa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach – za inicjatywę Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, Poradnia dla rodziny, rozwój asystentury/ Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
 • Pani Kazimiera Dobosz – zgłoszona przez Miasto Gliwice – za inicjatywę Specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa jako wsparcie dla małoletnich matek z dziećmi
 • Pani Teresa Gabryś – zgłoszona przez Miasto Rybnik – za inicjatywę Wspieranie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc dzieciom

Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2018”. Wnioskodawcami w konkursie mogły być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. Do konkursu aplikowało 10 podmiotów.

Nagrody konkursowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w dniu 8 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego.

Inicjatywy laureatów obu konkursów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy na galę wręczenia nagród w konkursach z polityki prorodzinnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w gali, połączonej z wręczeniem nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2018” i „Przyjaciel rodziny 2018”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 8 października 2018 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).

Celem spotkania jest promowanie osób zasłużonych dla regionalnej polityki rodzinnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wdrażają najbardziej wartościowe rozwiązania na rzecz rodziny w naszym województwie. Organizowana gala będzie również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat współczesnej rodziny i zachodzących w niej przemian. Skierowana jest do m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 28 września b.r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://ois.rops-katowice.pl/badania/index.php?sid=11424&lang=pl

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Program konferencji

JUROMANIA – święto Szlaku Orlich Gniazd

Koncerty, rekonstrukcje historyczne, pokazy taneczne, warsztaty, turnieje – w sumie ponad 170 atrakcji w 17 miejscach zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dodatkowo bezpłatny transport w wybranych obiektach.

Tak w skrócie zapowiada się pierwsza edycja  JUROMANII – Święta Szlaku Orlich Gniazd, które odbędzie się już w sobotę 22 września na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Program wydarzenia jest dostępny na stronie: https://juromania.slaskie.pl/

Zapraszamy na Jurę!

Prelekcje prozdrowotne dla rodzin wielodzietnych

Informujemy, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach dokonało aktualizacji terminów prelekcji dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” na I semestr roku 2018/2019. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono poniżej:

 1. Profilaktyka raka piersi – 25 wrzesień 2018 rok godz. 12:15 – 13-15
 2. Dbam o słuch swojego dziecka – 28 wrzesień 2018 rok godz. 10:40 – 11:25
 3. Badania wad postawy. Pogadanka o profilaktyce wad postawy u dzieci. – 8 październik 2018 rok godz. 13:20 – 14:05
 4. Pielęgnacja kończyn dolnych w przypadku cukrzycy – 20 listopada 2018 roku godz. 12:00 – 13:00
 5. Higiena jamy ustnej od noworodka do seniora – 11 grudzień 2018 rok godz. 13:00-15:00

Oceniono wnioski konkursowe z obszaru polityki prorodzinnej

W dniach 6 września 2018 roku oraz 12 września 2018 roku obradowała komisja konkursowa, której zadaniem była merytoryczna ocena wniosków złożonych w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2018” oraz „Przyjaciel rodziny 2018”. Wkrótce poznamy laureatów!

Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – wyniki programu

Znamy wyniki tegorocznej edycji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel do gmin i powiatów trafi prawie 80 mln zł. Pozwoli to na zatrudnienie 3 576 asystentów rodziny oraz 1 618 koordynatorów pieczy zastępczej.

O dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny ubiegało się 2 206 (89%) gmin, natomiast o dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej starały się 373 (98%) powiaty.

W tegorocznej edycji programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny pn. „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na zatrudnienie asystentów przyznano 53,1 mln zł. Pozwoli to na zatrudnienie 3 576 asystentów rodziny. Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przeznaczono 26,8 mln zł, co umożliwi zatrudnienie 1 618 koordynatorów.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.

Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą – rodziny  fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym  pieczę  zastępczą  w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Więcej informacji o konkursie i lista przyznanych dotacji: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2018/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej–na-rok-2018/

 

 

Piknik „Łączymy Pokolenia”

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy seniorów wraz z wnukami do udziału w Pikniku „Łączymy Pokolenia”, który odbędzie się 23 sierpnia 2018 r. w godz. od 11.00 do 16.00Rosarium (Park Śląski). Wydarzenie organizowane jest pod honrowym patronatem Pana Wojciecha Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego.

Uczestnicy będą mogli odwiedzić strefę aktywności: ćwiczenia dla seniorów, joga, pilates, zdrowy kręgosłup, kurs tańca, kurs pierwszej pomocy i samoobrony; strefę gier: gry i zabawy sprzed lat; strefę relaksu i zdrowia: czytelnia, punkt pomiaru ciśnienia, cukru, BMI; strefę gastronomiczną: pokaz Remigiusza Raczki z degustacją żurku; strefę dziecięcą: dmuchańce, konkursy z nagrodami.

Gośćmi specjalnymi Pikniku będą Marcin Wyrostek, Remigiusz Raczka, Marek Szołtysek i Siostry Wajs & Stonoga.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie udziału drogą mailową do 20 sierpnia 2018 r. na adres e-mail: j.pajak@dz.com.pl

Więcej asystentów rodziny na etacie

Ponad 80% asystentów rodziny pracowało w 2017 r. na podstawie umowy o pracę. To wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do 2016 r. Rośnie też liczba asystentów rodzin. W 2017 r. prawie 4 tys. asystentów pracowało z rodzinami.

Asystent rodziny wspiera rodzinę w jej środowisku. Pomaga rodzinom, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie spełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Może zostać przydzielony rodzinie na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego.

 

Prawie 4 tys. asystentów rodziny

Powołanie asystentów rodziny jest zadaniem własnym gminy. W latach 2012 – 2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 2015 roku stało się zadaniem obligatoryjnym. Samorządy coraz częściej korzystają z pracy asystentów rodziny. W 2017 r. zatrudnionych było ogółem 3 976 asystentów rodziny, o 1,8% więcej niż w 2016 r. i o 4,1% więcej niż w 2015 r. Na umowie o pracę było zatrudnionych 3 251 asystentów (82% ogółu). Pozostałe 725 osoby (18%) pracowały na podstawie umowy o świadczenie usług. Dla porównania, w 2016 r. zatrudnionych było 3 905 asystentów rodziny, w tym na umowę o pracę  – 2 913 (74,59% ogółu), natomiast w 2015 r. zatrudnionych było 3 816 asystentów rodziny, w tym na umowę o pracę – 2 548 (66,7 % ogółu). Od roku 2017 w ogłaszanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programie dofinansowania zatrudnienia asystentów rodziny wzmocniono preferencję w zatrudnianiu asystentów na umowę o pracę, co przełożyło się bezpośrednio na wzrost zawieranych umów o pracę. Preferencję dla tej formy zatrudnienia asystentów rodziny widać w ogłoszonej edycji konkursu na rok 2017 zarówno w wysokości dofinansowania (przy umowie o pracę dofinansowanie z budżetu państwa do 67%, przy umowie zleceniu – do 50%), jak również w zasadzie preferencyjnego traktowania w kolejnym roku tych gmin, które zdecydują się na skorzystanie z umowy o pracę w 100%. W ogłoszonej edycji konkursu – 2018 udział dotacji w przypadku umowy zlecenia  jest jeszcze niższy (do 33%).

 

Pomoc dla rodzin

W 2017 r. z pomocy asystentów rodziny skorzystało 44 748 rodzin. To wzrost o 3,1% w stosunku do 2016 r., kiedy pomocy udzielono 43 390 rodzinom. Dla 13 555 rodzin (30% ogółu rodzin korzystających ze wsparcia) współpraca ta zakończyła się w 2017 r. W stosunku do reszty rodzin wsparcie jest kontynuowane w kolejnym roku. Średni czas pracy z rodziną z roku na rok wydłuża się z uwagi na skalę występujących w niej problemów (15 miesięcy w roku 2017). W 6 103 przypadkach (45%) zakończenie pracy w roku 2017 nastąpiło w związku z osiągnięciem założonych celów, natomiast reszta rodzin skorzystała ze zmiany narzędzi wsparcia na takie, które z uwagi na sytuację rodziny są efektywniejsze (np. terapia, praca socjalna). Część rodzin zaprzestała współpracy z asystentem rodziny.

 

Wsparcie samorządów

Ministerstwo Rodziny wspiera samorządy terytorialne w zatrudnianiu asystenta rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, w związku z realizacją ww. programu, uruchomiono środki z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 20.4 mln zł  oraz przekazano środki Funduszu Pracy w kwocie 39,3 mln zł., tj. na kwotę łączną 59,7 mln zł. Okres dofinansowania z budżetu państwa zadań jst w zakresie między innymi zatrudnienia asystenta rodziny został w roku 2017 przedłużony o kolejne 5 lat (obecnie zatem do roku 2022).

Wnioski na nowy okres świadczeniowy – pamiętajmy o terminach

Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy oraz o świadczenie dobry start. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej świadczenie do nas trafi. Pamiętajmy, że świadczenie otrzymamy tylko wtedy, jeśli wniosek złożymy w odpowiednim terminie. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).
Wnioski na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane drogą elektroniczną – online – od 1 lipca natomiast wnioski papierowe składane osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty są przyjmowane przez urzędy od 1 sierpnia.

Więcej na temat terminów składania wniosków na stronie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,10151,waznedlarodziny-pamietaj-o-terminach.html

Wciąż trwa nabór do Konkursów „Gmina przyjazna rodzinie 2018” i „Przyjaciel rodziny 2018”

Przypominamy o wciąż trwających konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2018” i Przyjaciel rodziny 2018” ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2018 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursów można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706. Zachęcamy uprawnione podmioty do udziału w konkursach.

 

„Gmina przyjazna rodzinie 2018”

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”.
 2. Wzór wniosku dla gmin w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2018”.

Przyjaciel rodziny 2018”

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2018” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2018”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”.
 2. Wzór wniosku dla gmin w konkursie „Przyjaciel rodziny 2018”.

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2018/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej–na-rok-2018/

„Dobry start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Wyprawka szkolna w liczbach

Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji o programie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Konkurs „Przyjaciel rodziny 2018” otwarty

W dniu 5 czerwca 2018 roku uchwałą nr 1267/262/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2018”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2018” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2018”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 31 lipca 2018 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

Zachęcamy uprawnione podmioty do składania wniosków w konkursie.

Załączniki:

 1. Uchwała nr 1267/262/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 czerwca 2018 roku ws. ogłoszenia konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”.
 2. Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”.
 3. Wzór wniosku w konkursie „Przyjaciel rodziny 2018”.

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” otwarty

W dniu 5 czerwca 2018 roku uchwałą nr 1266/262/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił V edycję konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” trwa od dnia ogłoszenia do 31 lipca 2018 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

Gminy województwa śląskiego serdecznie zachęcamy do składania wniosków w konkursie

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała
 2. Regulamin konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”
 3. Wniosek dla gmin