pranie grafika ozdobna


Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ na każde dziecko

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia – również pierwsze i jedynaków, bez względu na dochody rodziny.

Również od 1 lipca za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS możliwe jest składanie online wniosków o świadczenie. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową). Złożenie wniosku do końca września gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/500-krok-po-kroku

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2019” otwarty

W dniu 18 czerwca 2019 roku uchwałą nr 1353/48/VI/2019 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2019”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2019”.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 31 lipca 2019 r.  Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 74 lub 692 005 706.

Gminy województwa śląskiego serdecznie zachęcamy do składania wniosków w konkursie.

 1. Regulamin konkursu GPR 2019
 2. Wniosek dla gmin

Konkurs „Przyjaciel rodziny 2019” otwarty

W dniu 18 czerwca 2019 roku uchwałą nr 1351/48/VI/2019 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2019”.

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2019”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2019”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 31 lipca 2019 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 74 lub 692 005 706.

Zachęcamy uprawnione podmioty do składania wniosków w konkursie.

Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2019”

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej w konkursie „Przyjaciel rodziny 2019”

IX uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

XII Metropolitalne Święto Rodziny „Rodzina – wspólnota pokoju” było tematem przewodnim IX uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji, która odbyła się 20 maja br.

Radni sejmiku jednogłośnie przyjęli oświadczenie dotyczące Rodziny jako wspólnoty pokoju. W trakcie sesji głos zabrali biskup Grzegorz Olszowski, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza i koordynator Metropolitalnego Święta Rodziny, a także Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. O swoim życiu rodzinnym opowiedzieli zaproszeni goście.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna pod linkiem: https://sejmik.slaskie.pl/pl/aktualnosci/ix-uroczysta-sesja-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego.html

W programie Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się konferencje, seminaria, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, panele dyskusyjne, sympozja, wystawy, wykłady, konkursy, imprezy sportowe, festyny, pikniki i wydarzenia okolicznościowe. Ideą przedsięwzięcia jest promocja rodziny i związanych z nią wartości – macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, przekazu tradycji i wiary. Imprezy i wydarzenia związane ze świętem odbywały się w wielu miastach regionu.

 

 

 

 

XII Metropolitalne Święto Rodziny

Już w najbliższą sobotę 18 maja 2019 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbędzie się inauguracja XII Metropolitalnego Święta Rodziny, którego głównym celem jest promocja rodziny i wartości z nią związanych. Tegoroczne obchody Święta odbywać się będą pod hasłem „Rodzina – wspólnota pokoju”.

Z tej okazji w różnych miastach województwa śląskiego odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, jak: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, panele dyskusyjne, sympozja, wystawy, wykłady, kiermasze, konkursy, imprezy sportowe, festyny, pikniki, o których informacje dostępne są w programie zamieszczonym na stronie internetowej http://www.swieto-rodziny.pl/program.html

Serdecznie zapraszamy!

Wielka zbiórka książek w Katowicach i Gliwicach

Z inicjatywy Fundacji Zaczytani.org w dniach od 23 kwietnia do 26 maja 2019 roku Księgarnia TAK Czytam w Katowicach ul. 3-go Maja oraz Księgarnia TAK Czytam w Gliwicach ul. Zwycięstwa 34 prowadzi zbiórkę książek w bardzo dobrym stanie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, wydanych po 2000 roku. Celem zbiórki jest stworzenie 100 bibliotek w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach pomocy, świetlicach wiejskich i środowiskowych oraz centrach aktywności lokalnej.

Szczegóły akcji: www.zaczytani.org

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

dla wszystkich rodzin najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i wszelkiej życzliwości.

Aby świąteczne dni upłynęły w atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych oraz w duchu polskiej tradycji.

Nowe miejsca opieki w województwie śląskim w ramach programu Maluch+ 2019

Ponad 44,2 mln zł z programu „Maluch+ 2019” trafi do województwa śląskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie 2 827 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 9 134 już funkcjonujących miejsc opieki.

O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/slaskie-ponad-28-tys-nowych-miejsc-opieki-dzieki-maluch-2019

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ wystartowało

Ruszył rządowy program Mama 4+. Wieloletnia praca na rzecz rodziny i trud wychowania co najmniej czwórki dzieci, zyskały realną wartość, w postaci rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+.

Jest ono  skierowane do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować. Dzisiaj osoby te dzisiaj żyją w niedostatku, nie mając prawa do świadczeń, czasami nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ zapewni im podstawowe środki do życia. Na świadczenie to, w budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dla kogo Mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

O świadczenie to mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

W jaki sposób uzyskać świadczenie i w jakiej będzie wysokości?

Od 1 marca, po wejściu w życie nowych przepisów, osoby spełniające kryteria, mogą złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1 100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty i 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Więcej o programie na: www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

Program „Mama 4+” przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

Gospodarzem projektu ustawy jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dla kogo „Mama 4+”?

Celem projektowanych przepisów jest zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;
 • o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat;
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski;
 • uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby.

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Bezpłatne przejazdy Kolejami Śląskimi dla dzieci i młodzieży w okresie ferii

W czasie tegorocznych ferii w województwie śląskim dzieci i młodzież mogą podróżować Kolejami Śląskimi za darmo.

Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego br., czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną.

O szczegółach oferty mówili uczestnicy konferencji, która odbywała się w Gmachu Sejmu Śląskiego – marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i prezes Kolei Śląskich Wojciech Dinges.

Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

„To nie jest oferta tylko dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, ale dla wszystkich w wieku szkolnym, którzy odwiedzą w tym czasie nasz region. To promocja województwa, Kolei Śląskich, ale i transportu publicznego. Chcemy od najmłodszych lat pokazywać mieszkańcom, że transport niskoemisyjny ma same zalety” – mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Promocja dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.

„Cieszę się, że budujemy w województwie śląskim ciekawą ofertę komunikacji zbiorowej. Mam wrażenie, że przychodzi czas na Śląskie. Takie inicjatywy pokazują potencjał regionu, jego proekologiczny charakter i doskonale ilustrują zmiany, jakie zachodzą w województwie. To atrakcyjny region i w czasie ferii warto pokazywać jego potencjał także mieszkańcom innych części kraju” – podkreślał Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie – jedynym wyjątkiem będzie odcinek przygraniczny Chałupki – Bohumin. Oznacza to, że uczestnicy akcji będą mogli wybrać się pociągiem nie tylko do Ustronia, Wisły czy Zwardonia, ale również do Zakopanego. W okresie ferii śląski przewoźnik specjalnie rozszerzył termin kursowania zakopiańskich pociągów i do stolicy polskich Tatr będzie kursował w tym czasie codziennie.

„Na podstawie naszych doświadczeń wyniesionych m.in. z akcji Rodzinne Niedziele widzimy, że młodsi pasażerowie z sympatią i zainteresowaniem podchodzą do możliwości podróżowania koleją. Stąd też mamy nadzieję, że i tym razem propozycja województwa przypadnie im do gustu” – mówi Wojciech Dinges, prezes Kolei Śląskich.

Oprócz walorów promocyjnych i proekologicznych, istotnym elementem oferty są też oszczędności w budżetach domowych.

„Traktujemy kolej i Koleje Śląskie jako inwestycję. Dobrze funkcjonująca kolej zwiększa mobilność społeczeństwa, dlatego wymaga dobrej promocji. To oferta dla osób młodych, skoro ich rodzice finansują transport publiczny ze swoich podatków, to w ten sposób odciążamy ich finansowo, proponując darmowe przejazdy ich dzieciom” – precyzował członek zarządu województwa Michał Woś.

Dobre praktyki w obszarze polityki prorodzinnej

W związku z zakończeniem konkursów „Gmina przyjazna rodzinie 2018” oraz Przyjaciel rodziny 2018″ poniżej prezentujemy dobre praktyki laureatów w obszarze polityki prorodzinnej w 2018 roku. Inicjatywy wszystkich dotychczasowych laureatów konkursów zamieszczono pod linkiem: http://slaskiedlarodziny.pl/dobre-praktyki/

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”

Dobre praktyki laureatów konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 roku nastały zmiany w Karta Dużej Rodziny. Obecnie przysługuje ona również rodzicom którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl)

Obecnie z karty tradycyjnej korzysta ponad 2 mln osób (1,23 mln dzieci i 870 tys. rodziców). W 2018 roku wprowadzono mobilną wersję – nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia korzystanie z karty.

W projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln złotych – to ponad 12 mln złotych więcej niż w roku 2018.

 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-jak-ja-otrzymac

Życzenia

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,

aby ten wyjątkowy czas upłynął w atmosferze radości, miłości i wzajemnego zrozumienia.

Niech słowa kolęd, zapach choinki i magia Świąt będą źródłem pokoju, nadziei i pojednania.

Życzymy również, aby Nowy Rok przyniósł zdrowie, szczęście i wszelką pomyślność

OPTYK BIAŁASOWA nowym partnerem programu

Informujemy, że w gronie partnerów Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” znalazł się OPTYK BIAŁASOWA Katarzyna Białas w Dąbrowie Górniczej, który zaoferował zniżkę w wysokości 10% na zakup kompletnych okularów, bezpłatne badanie wzroku dla dorosłych oraz zniżkę 10% na okulary przeciwsłoneczne.

Partnerowi serdecznie dziękujemy za podjęcie współpracy. Jednocześnie zachęcamy kolejne podmioty prywatne/instytucje do zaangażowania się w w/w inicjatywę. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji o Programie:

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019

Nowi Partnerzy Programu

Informujemy, że w ostatnim czasie w gronie partnerów Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” znaleźli się:

 • Zakłady Mięsne Berger Irena i Bonifacy Berger Spóła Jawna w Rydyłtowach,
 • Szkoła Języka Angielskiego DOT Barbara Kasztura w Gliwicach,
 • Payroll Power s.c. Anna Bielińska-Piechota Piotr Piechota w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowe informacje o zniżkach oferowanych przez powyższych partnerów można znaleźć na stronie głównej programu www.slaskiedlarodziny.pl w zakładce Wyszukiwarka zniżek

Nowopozyskanym Partnerom serdecznie dziękujemy za podjęcie współpracy. Jednocześnie zachęcamy kolejne podmioty prywatne/instytucje do zaangażowania się w w/w inicjatywę. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Zaproszenie do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018.

Oferty mogą składać podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zasady składania ofert:

 1. Oferty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Nie należy wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) w następujących terminach:
 • moduł 1a i 1b – do 24 listopada 2017 r.
 • moduł 2 – do  17 listopada 2017 r.
 • moduł 3 – do  17 listopada 2017 r.
 • moduł 4 – do  17 listopada 2017 r.

bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2018”.

       UWAGA!

 • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  /SUW2/urzad  wpisując w temacie odpowiednio:
 • dla modułu 1 a – „Oferta MALUCH + 2018 – moduł 1 a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 1 b – Oferta MALUCH + 2018 – moduł 1 b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”’;
 • dla modułu 2Oferta MALUCH + 2018 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 3„Oferta MALUCH + 2018 – moduł 3 – nazwa_gminy skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”;
 • dla modułu 4 – „Oferta MALUCH + 2018 – moduł 4 – nazwa_gminy – skrócona_ nazwa_ podmiotu_ którego_dotyczy_oferta”.
 1. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi.

Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/.

 1. Do składanej oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Pełny wykaz załączników dla każdego z modułów wraz ze wzorami dokumentów (tj. programu inwestycji, kalkulacji kosztów/wydatków, oświadczenia o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, oświadczenia o VAT oraz oświadczenia o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r.) dostępne są do pobrania pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/program-maluch-2018

 

Kontakt:

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:

Magdalena Kiełbicka – tel. 32 20 77 171

Bożena Żur – tel. 32 20 77 146

Krzysztof Rochowski – tel. 32 20 77 188

UWAGA:

 1. Na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi/ znajdują się pytania i odpowiedzi do programu Maluch + 2018, sposób poprawnego wypełnienia ofert konkursowych a także przykłady wypełnionych ofert.
 2. W module 3 i 4 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu „Maluch +” 2018.

Warunkiem rozliczenia projektu będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców.

Rada Ministrów przyjęła tzw. pakiet alimentacyjny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów. Stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, przyjętym przez rząd w 2017 r.

Ściągalność alimentów systematycznie wzrasta, czego przykładem jest poprawa egzekucji należności na rzecz budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wzrosła ona z niecałych 13 proc. w 2015 r. do 24,9 proc. w  2017 r. (dzięki m.in. nowelizacji Kodeksu karnego z 2017 r.). Konieczne jest jednak wprowadzenie kolejnych zmian, bo kwota niewyegzekwowanych zobowiązań dłużników alimentacyjnych – tylko biorąc pod uwagę zobowiązania wobec Skarbu Państwa powstałe z tytułu świadczeń wypłaconych z budżetu państwa w zastępstwie niepłaconych alimentów – nadal znacznie przekracza 10 mld zł.

Ponadto, zaproponowano zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zwiększenia sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego (np. nie udzielił komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio komornikowi, dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy).

Projekt przewiduje również wprowadzenie odpowiedzialności materialnej
– w postaci grzywny – pracodawców zatrudniających „na czarno” pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi. Należy podkreślić, że ww. kara grzywny będzie dotyczyła tylko nieuczciwych pracodawców, zatrudniających dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacających wynagrodzenia tymże dłużnikom „pod stołem”. Rozwiązanie to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Zgodnie z projektem, umożliwiono organom egzekucyjnym także prowadzenie egzekucji z  otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych –  do 50 proc. tych diet.

Dodatkowo, projekt zakłada podniesienie, od 1 października 2019 r., kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Program „Maluch +” 2019 ruszy w listopadzie

Już od listopada samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze z programu „Maluch +”. W zależności od modułu, program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (również uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Na program wspierający rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi rząd przeznaczy w 2019 r. 450 mln zł. Zwiększy się dofinansowanie dla samorządów, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca opieki – z 20 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększy się też kwota dofinansowania dla samorządów, w których działają już instytucie opieki nad maluchami – z 20 tys. zł do 22 tys. zł.

W tym roku w całym kraju w ramach programu „Maluch +” ma powstać ok. 24 tys. miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie w kraju działa 4 729 instytucji dla maluchów oferujących 134,9 tys. miejsc opieki. W porównaniu z rokiem 2015 liczba miejsc dla maluchów jest więcej o 70% niż w roku 2015. Łącznie opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna objętych jest ok. 17,8% dzieci od 1. do 3. roku życia (uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik użłobkowienia wynosi 18,9%).